بازی فکری ابینوس

مهارت های که با بازی ابینوس یاد میگیری:

1- تقویت ریسک پذیری

2- تقویت پیش بینی درست