(دیدگاه 2 کاربر)

بازی جذاب اجی مجی بوم

مهارت های که با بازی اجی مجی یاد میگیری:

1- ذهن خوانی

2- پیش بینیی

3- ریسک پذیری