(دیدگاه 2 کاربر)

بازی فکری رئیس قبیله

مهارت های که با بازی رئیس قبیله یاد میگیری:

1- آموزش تفکر استراتژیک

2-افزایش مهارت اجتماعی