بازی جذاب بوگوچی

مهارت های که با بازی بوگوچی یاد میگیری:

1- تمرین ادا بازی

2- تقویت روابط دوستانه