بازی فکری چینک

مهارت های که با بازی چینک یاد میگیری:

1- افزایش تفکر منطقی

2- بهبود دقت و تمرکز

3- تمرین هوش هیجانی