90,000 تومان

َ

بازی کارآگاه کوچولو

مهارت های که با بازی کارآگاه کوچولو  یاد میگیری:

1- هوش هیجانی

2- تقویت دقت و تمرکز

3-تصمیم گیری

بازی فکری کارآگاه کوچولو

90,000 تومان