بازی گروهی فکری انتخاب

مهارت های که با بازی انتخاب یاد میگیری:

1- تمرین سرعت عمل

2-هماهنگی مغز و دست