اسباب بازی برج قورباغه

مهارت های که با بازی برج قورباغه یاد میگیری:

1- افزایش توجه و دنال کردن یک فرایند

2- اتقویت مفهوم مرحله ای بودن

3- تقویت کنجکاوی و جستجوگری