87,000 تومان

َ

بازی مینی پارک

مهارت های که با بازی فکری مینی پارک یاد میگیری:

1- هماهنگی چشم و دست

2- تقویت تخیل

3- روابط اجتماعی

بازی فکری مینی پارک شادی

87,000 تومان