بازی جذاب هیالو

مهارت های که با بازی هیالو یاد میگیری:

1- تقویت مهارت فردی و گروهی

2- تقویت خلاقت