(دیدگاه 2 کاربر)

بازی جالیز

مهارت های که با بازی جالیز یاد میگیری:

1- تمرین حواس جمعی

2- تقویت حساب کتاب