92,000 تومان

َ

بازی چرخ دنده های جنگل

مهارت های که با بازی چرخ دنده جنگل یاد میگیری:

1- افزایش اعتماد به نفس

2- آموزش رنگ ها ، حیوانات و اشکال

3- مهارت منطقی

اسباب بازی چرخ دنده جنگل از بانی تویز
اسباب بازی چرخ دنده جنگل

92,000 تومان