90,000 تومان

َ

بازی هوش ژوراسیک پارتی

مهارت های که با بازی ژوراسیک پارتی یاد میگیری:

1- تفکر منطقی

2- تعامل اجتماعی

3- دقت و تمرکز

بازی فکری ژوراسیک پارتی از بانی تویز
بازی فکری ژوراسیک پارتی

90,000 تومان