بازی رومیزی اقیانوس

مهارت های که با بازی اقیانوس یاد میگیری:

1- قدرت تصمیم گیری

2-تمرین برنامه ریزی

3- موقعیت شناسی