اوسا بنا شو

مهارت های که با بازی اوسا بنا یاد میگیری:

1- پرورش خلاقیت ذهنی

2-آموزش مفاهیم پایه معماری

3-تقویت هماهنگی چشم و دست

4- حس آرامش و تخلیه هیجان

5- درک نظم