اسباب بازی استوانه هوش

مهارت های که با بازی استوانه هوش یاد میگیری:

1- برانگیختن حواس

2- ایجاد هماهنگی بین چشم و دست

3- آموزش اشکال

4- آموزش رنگ شناسی