(دیدگاه 2 کاربر)

40,000 تومان

َ

بازی تخته ای پیلوس

مهارت های که با بازی پیلوس یاد میگیری:

1- تقویت تفکر استراتژیک

2- تقویت قدرت برنامه ریزی و پیش بینی

خرید بازی پیلوس از بانی تویز
بازی هوشی پیلوس

40,000 تومان