بازی دونفره ریورسی

مهارت های که با بازی ریورسی یاد میگیری:

1- تقویت قدرت حل مساله

2-افزایش قدرت پیش بینی

3- پرورش تفکر استراتژیک