بعد از خرید میتونی 83 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

250,000 تومان

َ

پلیس 206

مهارت های که با سوپر 206 پلیس یاد میگیری:

1- هماهنگی چشم و دست

2- آشنایی با ماشین پلیس

3- موجب فالیت و تحرک بدنی

ماشین سوپر پلیس ۲۰۶

250,000 تومان