بازی هیجانی تر دست

مهارت های که با بازی تر دست یاد میگیری:

1- سرعت عمل بالا

2-رنگ شناسی