(دیدگاه 3 کاربر)

َ

بازی کارتی تیزبین انگلیسی

مهارت های که با بازی تیزبین انگلیسی یاد میگیری:

1- اموزش حروف الفبا انگلیسی

2- اموزش رنگ ها

3- تقویت سرعت عمل