(دیدگاه 4 کاربر)

بازی فکری دو ضرب

مهارت های که با بازی دوضرب یاد میگیری:

1- افزایش تمرکز

2- تمرین ریاضیات

3- تقویت هوش منطقی، ریاضی